Dutch

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website van de COURAGE-studie die werd ontwikkeld en wordt onderhouden door PAREXEL International. U draagt de verantwoordelijkheid om dit Privacybeleid in zijn geheel aandachtig door te lezen. Dit Privacybeleid beschrijft de informatie die we over u verzamelen en hoe we uw persoonlijke informatie veilig en vertrouwelijk houden.

PAREXEL beseft dat privacy belangrijk is voor u. De informatie die we over u verzamelen van de website van de COURAGE-studie wordt bijgehouden en gebruikt overeenkomstig dit Privacybeleid en de van toepassing zijnde wetten, voorschriften en regelgeving.

Door ons uw “Persoonlijk identificeerbare informatie” (zoals hieronder gedefinieerd), waaronder “Persoonlijke gezondheidsinformatie” (zoals hieronder gedefinieerd), te geven, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie die u geeft in overeenstemming met de hierboven vermelde doeleinden en dit Privacybeleid.

Wanneer naar “PAREXEL” wordt verwezen, houdt dit PAREXEL International Corporation in, waaronder elk bedrijf dat beheerd wordt door PAREXEL International Corporation (bijvoorbeeld een dochteronderneming van PAREXEL International Corporation). PAREXEL kan informatie delen onder zijn dochterondernemingen; dergelijke informatie zal worden beschermd in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Als u onze website gebruikt zonder een enquête in te vullen, is de informatie door het gebruik van cookies (zoals hieronder gedefinieerd) of weblogboeken (zoals hieronder gedefinieerd) of IP-adres (zoals hieronder gedefinieerd) de enige informatie die we verzamelen.

PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE

“Persoonlijk identificeerbare informatie” die we verzamelen aan de hand van een enquête is informatie waarmee we een persoon kunnen traceren. “Persoonlijke gezondheidsinformatie” is een combinatie van uw “Persoonlijk identificeerbare informatie” met bekende gezondheidskenmerken. Als u bijvoorbeeld opgaf dat u een bepaalde ziekte of aandoening hebt, wordt die informatie in combinatie met uw naam “Persoonlijke gezondheidsinformatie”. Voorbeelden van “Persoonlijk identificeerbare informatie” zijn uw naam, thuisadres, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer, geboortedatum en enige andere informatie die gekoppeld is aan deze identificeerbare informatie.

Voor de website van de COURAGE-studie verzamelen we alleen “Persoonlijk identificeerbare informatie”, waaronder “Persoonlijke gezondheidsinformatie”, nadat u om toestemming werd gevraagd.

We zullen de “Persoonlijk identificeerbare informatie” en de “Persoonlijke gezondheidsinformatie” die u gaf, gebruiken om na te gaan of u misschien in aanmerking komt voor deelname aan de studie. U draagt de verantwoordelijkheid dat de “Persoonlijk identificeerbare informatie” en de “Persoonlijke gezondheidsinformatie” die u aan PAREXEL gaf nauwkeurig zijn. Onnauwkeurige informatie zal invloed hebben op het correct bepalen of u mogelijk in aanmerking komt voor deelname aan de COURAGE-studie.

Hoewel u een deel van de website van de COURAGE-studie mogelijk kunt bekijken zonder “Persoonlijk identificeerbare informatie” te geven, is deze informatie vereist om in aanmerking te komen voor de klinisch-wetenschappelijke studie.

COOKIES

We verzamelen basisgegevens over uw gebruik van onze website door cookies te gebruiken. Een cookie is een klein informatiedeeltje dat onze server naar uw webbrowser stuurt wanneer u toegang krijgt tot de website van de COURAGE-studie. Elke computer die toegang verkrijgt tot de website van de COURAGE-studie krijgt een andere cookie door PAREXEL toegewezen. Cookies kunnen vele soorten gegevens opslaan. Cookies kunnen worden gebruikt om het gebruik van de website van de COURAGE-studie te analyseren of om het gebruik van de website door minderjarigen te beperken. We koppelen basisgegevens van cookies niet aan “Persoonlijk identificeerbare informatie” zonder uw toestemming en we gebruiken cookies niet om “Persoonlijke gezondheidsinformatie” over u te verzamelen of te bewaren.

De meeste browsersoftware kan zo worden ingesteld dat alle cookies geblokkeerd worden. Denk er echter aan dat bepaalde delen van de website van de COURAGE-studie misschien niet naar behoren werken als u cookies blokkeert.

IP-ADRESSEN

Het is bovendien mogelijk dat we IP-adressen ontvangen tijdens het normale gebruik van onze website. Een IP-adres is een nummer dat uw Internet Service Provider aan u toekent zodat u toegang krijgt tot het internet. Hoewel we IP-adressen ontvangen, gebruiken we ze niet om u persoonlijk te identificeren noch om ze aan anderen bekend te maken.

WEBLOGBOEKEN

PAREXEL maakt gebruik van standaardweblogboeken die basisgegevens over uw bezoek aan de website van de COURAGE-studie registeren, zoals de datum en het tijdstip van het bezoek, de pagina’s van de website van de COURAGE-studie die werden bekeken tijdens het bezoek en de domeinnaam van uw Internet Service Provider.

Normaal gezien is het niet onze bedoeling om personen aan de hand van weblogboeken te identificeren. We kunnen echter wel weblogboeken gebruiken om een persoon te identificeren van wie we vermoeden dat hij of zij de website van de COURAGE-studie trachtte te beschadigen of deze op een onrechtmatige manier te gebruiken. We kunnen onze weblogboeken delen met rechtshandhavingsinstanties als we van mening zijn dat de computerveiligheid of betrokken wetten zijn geschonden. Bovendien kunnen we onze weblogboeken (die geen “Persoonlijk identificeerbare informatie” bevatten) delen met onze partners om hen te helpen bij het beter opzetten van hun websites voor klinisch-wetenschappelijke studies.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienstverlening voor het analyseren van websites die wordt verstrekt door Google, Inc. (“Google”) waarbij gebruik wordt gemaakt van cookies om het internetteam te helpen bij het analyseren van hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die met de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) wordt doorgegeven aan en bewaard door Google overeenkomstig hun privacybeleid:

Google: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de juiste instellingen te selecteren in uw browser. Denk er echter wel aan dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw informatie door Google op de manier en voor de doeleinden die hierboven beschreven staan.

GEAGGREGEERDE GEGEVENS

We combineren de informatie die u geeft met informatie van andere bezoekers van de website van de COURAGE-studie om “Geaggregeerde gegevens” te creëren die geen uniek identificeerbare informatie bevatten. We delen deze “Geaggregeerde gegevens” met de sponsor van de COURAGE-studie en/of zijn consultants. We zullen deze “Geaggregeerde gegevens” regelmatig analyseren en zullen wat we te weten komen gebruiken om de website van de COURAGE-studie te verbeteren. Verder is het mogelijk dat we deze “Geaggregeerde gegevens” aan onze partners doorgeven om hen te helpen bij het beter opzetten van hun websites voor klinisch-wetenschappelijke studies.

KINDEREN

We verbinden ons ertoe de privacy van kinderen te beschermen. Noch PAREXEL noch zijn dienstverleningen zijn ontworpen of bedoeld om kinderen jonger dan 13 jaar aan te trekken. We verzamelen geen “Persoonlijk identificeerbare informatie” van iemand van wie we daadwerkelijk weten dat die jonger is dan 13 jaar.

GEGEVENSBEVEILIGING

We handhaven technische, fysieke en organisatorische procedures om “Persoonlijk identificeerbare informatie” en “Persoonlijke gezondheidsinformatie” te vrijwaren tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of tegen accidenteel verlies en accidentele wijziging, bekendmaking of toegang.

GEBRUIK EN BEKENDMAKING

We zullen “Persoonlijk identificeerbare informatie” of “Persoonlijke gezondheidsinformatie” van gebruikers van de website van de COURAGE-studie niet gebruiken of bekendmaken voor andere doeleinden dan zoals beschreven in dit Privacybeleid. Indien het gebruik op enig moment verandert, zullen we het privacybeleid op de website van de COURAGE-studie aanpassen. Gegevens, verkregen van gebruikers, zullen alleen gebruikt en bekendgemaakt worden op de volgende manieren:

  • COMMUNICATIE MET BETREKKING TOT VERWIJZING NAAR EN/OF VOORAFGAANDE KWALIFICATIE VOOR DE STUDIE
    “Persoonlijk identificeerbare informatie” wordt door PAREXEL gebruikt om uw voorafgaande kwalificatie voor de COURAGE-studie op te volgen bij het klinische studiecentrum.
  • INFORMATIE DELEN MET STUDIECENTRA
    We kunnen “Persoonlijk identificeerbare informatie” of “Persoonlijke gezondheidsinformatie” doorgeven aan het centrum van de COURAGE-studie waar deze klinisch-wetenschappelijke studie wordt uitgevoerd.
  • VERTEGENWOODIGERS EN SERVICE PROVIDERS
    Soms maken we gebruik van andere bedrijven en personen om namens ons activiteiten uit te voeren. Mogelijk moeten zij toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke informatie om hun activiteiten te kunnen uitvoeren.

INFORMATIE DELEN MET DERDEN

Mogelijk moeten we “Persoonlijk identificeerbare informatie” en “Persoonlijke gezondheidsinformatie” bekendmaken om een wet of voorschrift te kunnen naleven, of als antwoord op een bevel tot huiszoeking, dagvaarding of rechterlijke beslissing. In het geval dat we wettelijk verplicht zijn om uw “Persoonlijk identificeerbare informatie” of “Persoonlijke gezondheidsinformatie” bekend te maken aan derden, zullen we trachten u daarvan op de hoogte te stellen, tenzij dat een schending zou zijn van de wet of de rechterlijke beslissing. Een bekendmaking kan ook aangewezen zijn om onze wettelijke rechten te beschermen, om de veiligheid of integriteit van de website van de COURAGE-studie te beschermen, om maatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid of tijdens noodsituaties indien de fysieke veiligheid in het gedrang zou komen. De kans dat de informatie hiervoor moet worden bekendgemaakt, is klein, maar we willen dat u weet dat dit kan voorkomen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website van de COURAGE-studie kan links naar andere websites bevatten. We zullen u hiervan op de hoogte stellen aan de hand van een pop-upvenster met daarin de vermelding dat informatie aan die website wordt doorgegeven. Denk eraan dat, wanneer u met behulp van links op onze website of op een andere manier naar websites gaat die door andere partijen beheerd worden, wat op die websites gebeurt niet onder onze bevoegdheid valt. Controleer altijd het privacybeleid van de website die u bezoekt om zeker te zijn dat u weet hoe de operator van die website informatie over u verzamelt en wat de operator van die website met de informatie zal doen.

RISICO’S BIJ OVERDRACHT VIA INTERNET

We erkennen dat geen enkele overdracht via internet 100% veilig of foutvrij is. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de computer die u gebruikt terdege is beveiligd en beschermd tegen kwaadaardige software, Trojaanse paarden, computervirussen en wormprogramma’s. Zonder toereikende beveiligingsmaatregelen op een computer, bestaat het risico dat de informatie die u geeft, wordt bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Op eenzelfde manier bestaat er altijd enig risico dat, ondanks de inspanningen van PAREXEL om uw “Persoonlijk identificeerbare informatie” en “Persoonlijke gezondheidsinformatie” te beschermen, onbevoegde derden een manier vinden om onze beveiligingssystemen te omzeilen of dat overdrachten van uw informatie via het internet worden onderschept.

KENNISGEVING VAN AANPASSING

Aangezien wetgeving en voorschriften inzake de privacy evolueren, kan het noodzakelijk zijn om ons Privacybeleid zonder enige kennisgeving te reviseren of aan te passen. U kunt nagaan of dit Privacybeleid na uw laatste bezoek is gereviseerd door naar de legenda van “voor het laatst gereviseerd” onderaan deze pagina te gaan. Wanneer u onze website gebruikt, houdt dit in dat u de voorwaarden van het gereviseerde Privacybeleid aanvaardt en daarom moet u het Privacybeleid regelmatig doornemen om zeker te zijn dat u de voorwaarden ervan kent. U kunt een kopie van het Privacybeleid (en van elke gereviseerde versie) afdrukken, opslaan en bewaren.

RECHT OP INZAGE

PAREXEL biedt u redelijke inzage in de “Persoonlijk identificeerbare informatie” en “Persoonlijke gezondheidsinformatie” die we over u bijhouden. Afhankelijk van wettelijke vereisten krijgt u redelijke gelegenheid om informatie die niet correct is te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. U kunt dit doen door contact op te nemen aan de hand van de contactgegevens inzake privacy, zoals hieronder vermeld.

BEWARING VAN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE EN PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSINFORMATIE

We zullen “Persoonlijk identificeerbare informatie” en “Persoonlijke gezondheidsinformatie” uitsluitend bewaren zolang we daartoe verplicht zijn door de van toepassing zijnde wet(ten) of zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. We zullen “Persoonlijk identificeerbare informatie” en “Persoonlijke gezondheidsinformatie” verwijderen wanneer die niet meer nodig is en, in elk geval, aan het einde van de maximale bewaartermijn die in de van toepassing zijnde wet is vastgelegd.

CONTACTGEGEVENS INZAKE DE PRIVACY: Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit Privacybeleid, of onze activiteiten, moeten worden gericht aan:

PAREXEL International
195 West Street
Waltham, MA 02451
Verenigde Staten van Amerika
sarah.breithaupt@parexel.com

VOORBEHOUD VAN RECHTEN:
PAREXEL behoudt zich het recht voor de informatie van een persoon te delen, zoals vereist volgens de wet of in navolging van terdege bevoegde verzoeken om informatie door overheidsinstanties.

Kan ik deelnemen?

U wordt uitgenodigd een studiecentrum te bezoeken om medische testen en beoordelingen te ondergaan om te bepalen of u in aanmerking komt om deel te nemen aan de COURAGE-studie. Als u in aanmerking komt, zal men u vragen om nogmaals 10 keer naar het studiecentrum te gaan om verdere testen te ondergaan. U wordt gevraagd om gedurende 26 weken elke dag ofwel het experimentele geneesmiddel ofwel de placebo in te nemen.